Oppdalsbankens gavestrategi

1. MÅL

Tildeling av gaver har lenge vært en viktig del av norske sparebankers aktiviteter. Sparebankene har gjennom mange år hatt et sterkt samfunnsengasjement, særlig i forhold til sine lokale miljøer. Sparebankene gir gaver som skal bidra til å øke engasjementet i nærmiljøet og berike lokalsamfunnet.
Som selvstendig sparebank ønsker Oppdalsbanken å videreføre den sterke tradisjonen med å gi gaver til allmennyttige formål. Våre gaver skal bidra til god og sunn økonomisk utvikling i bankens virkeområde, og prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert. Vår visjon er å være en drivkraft for vekst og utvikling – for deg og ditt lokalsamfunn

 

2. KATEGORIER

Banken ønsker å støtte gode tiltak som kommer allmenheten til gode. Barn og unge er en viktig del av målgruppen for bankens gavetildelinger. Disse representerer regionens framtid. Gode vilkår for barn og unge gir gode vilkår for regionen. Det skal satses på bredde framfor enkeltutøvere.

 

PRIORITERTE GAVEFORMÅL:

2.1 KULTUR

Vår region har et rikt kulturliv. Et variert og kompetent kulturliv kan være av avgjørende betydning for at folk trives. Et godt kulturtilbud gir næringslivet et fortrinn når det gjelder rekruttering av arbeidskraft, og kan bidra til etablering av ny næringsvirksomhet i regionen. Oppdalsbanken ønsker gjennom gavetildelinger å bidra til at kulturen får gode vekstvilkår.

2.2 IDRETT

Ved å gi støtte til idrettslag og klubber ønsker Oppdalsbanken å prioritere breddeaktiviteter for barn og ungdom. I et lokalsamfunn er idrettslaget for mange den viktigste sosiale arenaen for innbyggerne. Et aktivt idrettslag bidrar til trivsel og gode oppvekstforhold i lokalmiljøet.

2.3 LAG/FORENINGER/ORGANISASJONER

Det er stort engasjement blant innbyggerne i regionen, med utallige foreninger, lag og frivillige organisasjoner. Oppdalsbanken ønsker å støtte gode prosjekter, slik at flest mulig får et positivt og mangfoldig tilbud.

2.4 SAMFUNN

Et samfunn må bygges kontinuerlig. Det er viktig at næringslivet støtter opp om forskjellige aktiviteter som er av betydning for store og små lokalsamfunn i regionen. Gjennom et aktivt engasjement vil Oppdalsbanken bidra til å gjøre slike prosjekter mulige. Gavemidlene skal ikke erstatte et klart offentlig ansvar, men banken ønsker å være en aktiv medspiller til vekst og utvikling i vårt lokalsamfunn.

 

3. TILDELINGSKRITERIER

 • Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer
 • Midler skal i utgangspunktet ikke gå til offentlige formål
 • Midler skal i utgangspunktet gå til grupper og ikke enkeltindivid.
 • Ved søknad til et spesielt prosjekt skal det foreligge en prosjektbeskrivelse med formål, budsjett, ansvarlig og tidsramme på prosjektet.
 • Ved endring av tiltak etter at banken har mottatt søknaden stilles krav om at den fortsatt må ligge innenfor kriteriene og formålet.
 • Bankens kunder prioriteres
 • Søknad sendes innenfor fristen

 

4. DISPONERING AV LOKALE GAVEMIDLER

 • Vi støtter prosjekter som har verdi over tid, som engasjerer mange i lokalmiljøet, som skaper aktivitet og bidrar til dugnadsånd.
 • Vi ønsker at støtten skal utløse gode krefter ved å støtte tiltak som skaper aktiviteter, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet.
 • Lokale gaver tildeles med bakgrunn i innkomne søknader, men kan også komme som et resultat av proaktivitet fra bankens side.
 • Deltagelse i næringsutvikling, utvikling av arbeidsplasser og livskraftige lokalsamfunn ansees åpenbart allmennyttig og samfunnsnyttig under visse forutsetninger

PERSONVERN

Data som registreres i forbindelse med gaveutdelingen vil kun benyttes i relasjon til gaveutdelingen. Informasjonen vil ikke bli brukt til videre markedsføring. Ved deltakelse i denne gaveutdelingen gis Oppdalsbanken fri tillatelse til å publisere de enkelte bidragene på nett eller i trykte medier. Dette kan gjøres uten kompensasjon og uten varsel.

Oppdalsbanken forbeholder seg retten til å fjerne søknader som ikke oppfyller vilkårene, er krenkende eller er av upassende karakter. Den enkelte søker er selv ansvarlig for å overholde rettigheter knyttet til bildebruk.

Lykke til!

Hopp rett ned til innholdet